Amanda Lee - Love Passion New + Best Selection

amanda_lee_love_passion

 

 

 

 

 

 

Release Date: 23-10-07

Chinese Traditional

Release Date: 17-10-07

Chinese Traditional
 1. 好結果
 2. 橫濱別戀
 3. 活得比你好
 4. (你沒有) 好結果
 5. 女人不笨
 6. 秘密
 7. 浪漫佈局
 8. 藍色傘下等
 9. 未忘人
 10. 落霞
 11. 我為我生存
 12. 囍宴
 13. 讓時間做證
 14. 戀愛動詞
 15. 贈興
 16. 溫泉
 17. 你只在乎你
 18. 最佳演員

Chinese Simplified
 1. 好结果
 2. 横滨别恋
 3. 活得比你好
 4. (你没有) 好结果
 5. 女人不笨
 6. 秘密
 7. 浪漫布局
 8. 蓝色伞下等
 9. 未忘人
 10. 落霞
 11. 我为我生存
 12. 囍宴
 13. 让时间做证
 14. 恋爱动词
 15. 赠兴
 16. 温泉
 17. 你只在乎你
 18. 最佳演员

English
 1. Good Outcome
 2. Yokohama Don't Love
 3. Uncertain Hello
 4. (You Don't Have) Good Outcome
 5. Women Are Not Stupid
 6. Secret
 7. Romantic Setting
 8. Waiting Under Blue Umbrella
 9. Unforgotten People
 10. Goodbye
 11. I'm For My Survival
 12. Double Happiness Feast
 13. Give Time To Be Witnesses
 14. Love Verb
 15. Happy Gifts
 16. Spa
 17. You Only Care About Yourself
 18. Best Actor

Mandarin Pinyin
 1. Hao Jie Guo
 2. Heng Bin Bie Lian
 3. Huo De Bi Ne Hao
 4. (Ni Mei You) Hao Jie Guo
 5. Nu Ren Bu Ben
 6. Mi Mi
 7. Lang Man Bu Ju
 8. Lan Se San Xia Deng
 9. Wei Wang Ren
 10. La Xia
 11. Wo Wei Wo Sheng Cun
 12. Xi Yan
 13. Ran Shi Jian Zuo Zheng
 14. Lian Ai Dong Ci
 15. Zeng Xing
 16. Wen Quan
 17. Ni Qi Zai Hu Ni
 18. Zui Jia Yan Yuan

Cantonese Pinyin
 1. Hou Git Gwo
 2. Waang Ban Bit Lyun
 3. Wut Dak Bei Nei Hou
 4. (Nei Mut Yau) Hou Git Gwo
 5. Neui Yan Bat Ban
 6. Bei Mat
 7. Long Maan Bou Guk
 8. Laam Sik Saan Ha Dang
 9. Mei Mong Yan
 10. Lok Ha
 11. Ngo Wai Ngo Sang Chyun
 12. Hei Yin
 13. Yeung Si Gaan Jou Jing
 14. Lyun Ngoi Dung Chi
 15. Jang Hing
 16. Wan Chyun
 17. Nei Ji Joi Fu Nei
 18. Jeui Gaai Yin Wan