Cathy Leung - Under The Sun

Cathy Leung - Under The Sun

 

 

 

 

 

 

Release Date: 11-09-07

Chinese Traditional

 1. 最佳配樂
 2. 怎?怎?
 3. 地下鐵
 4. 追你
 5. 二人座
 6. 全世界失戀
 7. 到處都是傳奇
 8. 到此一遊

Chinese Simplified
 1. 最佳配乐
 2. 怎?怎?
 3. 地下铁
 4. 追你
 5. 二人座
 6. 全世界失恋
 7. 到处都是传奇
 8. 到此一游

English
 1. Best Accompaniment
 2. How? How?
 3. Subway
 4. Chasing After You
 5. Two Seater
 6. Whole World Lovelorn
 7. Legends Are Everywhere
 8. A Visit Here

Mandarin Pinyin
 1. Zui Jia Pei Le
 2. Zen? Zen?
 3. Di Xia Tie
 4. Zhui Ni
 5. Er Ren Zuo
 6. Quan Shi Jie Shi Lian
 7. Dao Chu Dou Shi Chuan Ji
 8. Dao Ci Yi You

Cantonese Pinyin
 1. Jeui Gaai Pui Lok
 2. Jam? Jam?
 3. Dei Ha Tit
 4. Jeui Nei
 5. Yi Yan Jo
 6. Chyun Sai Gaai Sat Lyun
 7. Dou Chyu Dou Si Jyun Kei
 8. Dou Chi Yat Yau