Da Mouth- Da Mouth

Da Mouth- Da Mouth

 

 

 

 

 

 

Release Date: 23-11-07

Chinese Traditional

 1. The Starting 4
 2. 靠過來
 3. Get You Back
 4. 結果咧 Intro
 5. 結果咧
 6. Step On The Beat
 7. 我願意
 8. 我就是喜歡你
 9. Mr. Cool Boy
 10. 大嘴巴
 11. 119
 12. 無可取代
 13. 懷秋

Chinese Simplified
 1. The Starting 4
 2. 靠过来
 3. Get You Back
 4. 结果咧 Intro
 5. 结果咧
 6. Step On The Beat
 7. 我愿意
 8. 我就是喜欢你
 9. Mr. Cool Boy
 10. 大嘴巴
 11. 119
 12. 无可取代
 13. 怀秋

English
 1. The Starting 4
 2. Come Closer
 3. Get You Back
 4. In the End - Intro
 5. In the End
 6. Step On The Beat
 7. I Am Willing To
 8. Mr. Cool Boy
 9. I Like You
 10. Da Mouth
 11. 119
 12. Irreplaceable
 13. Bosom Fall

Mandarin Pinyin
 1. The Starting 4
 2. Kao Guo Lai
 3. Get You Back
 4. Jie Guo Lie Intro
 5. Jie Guo Lie
 6. Step On The Beat
 7. Wo Yuan Yi
 8. Wo Jiu Shi Xi Huan Ni
 9. Mr. Cool Boy
 10. Da Zui Ba
 11. 119
 12. Wu Ke Qu Dai
 13. Huai Qiu

Cantonese Pinyin
 1. The Starting 4
 2. Kaau Gwo Loi
 3. Get You Back
 4. Git Gwo Le Intro
 5. Git Gwo Le
 6. Step On The Beat
 7. Ngo Yun Yi
 8. Ngo Jau Si Hei Fun Nei
 9. Mr. Cool Boy
 10. Daai Jeui Ba
 11. 119
 12. Mou Ho Cheui Doi
 13. Waai Chau