F.I.R - Love Diva

F.I.R - Love Diva

 

 

 

 

 

 

Release Date: 28-09-07

Chinese Traditional

 1. 詠嘆曲
 2. 第十行星
 3. 需要你的愛
 4. 三個心願
 5. Change
 6. 真愛地圖
 7. 月牙灣
 8. Forever Green
 9. Blue Doors Ahead
 10. 愛過
 11. 彩色拼圖
 12. 荼靡時代

Chinese Simplified
 1. 咏叹曲
 2. 第十行星
 3. 需要你的爱
 4. 三个心愿
 5. Change
 6. 真爱地图
 7. 月牙湾
 8. Forever Green
 9. Blue Doors Ahead
 10. 爱过
 11. 彩色拼图
 12. 荼靡时代

English
 1. Sing The Tune
 2. 10th Planet
 3. Need Your Love
 4. Three Wishes
 5. Change
 6. Love Map
 7. New Moon Bay
 8. Forever Green
 9. Blue Doors Ahead
 10. Loved
 11. Color Puzzle
 12. Faye Era

Mandarin Pinyin
 1. Yong Tan Qu
 2. Di Shi Xing Xing
 3. Xu Yao Ni De Ai
 4. San Ge Xin Yuan
 5. Change
 6. Zhen Ai Di Tu
 7. Yue Ya Wan
 8. Forever Green
 9. Blue Doors Ahead
 10. Ai Guo
 11. Cai Se Pin Tu
 12. Tu Mi Shi Dai

Cantonese Pinyin
 1. Wing Taan Kuk
 2. Dai Sap Haang Sing
 3. Seui Yiu Nei Dik Ngoi
 4. Saam Go Sam Yun
 5. Change
 6. Jan Ngoi Dei Tou
 7. Yut Nga Waan
 8. Forever Green
 9. Blue Doors Ahead
 10. Ngoi Gwo
 11. Choi Sik Ping Tou
 12. Tou Mei Si Doi