Hotcha - Hotcha

Hotcha - Hotcha

 

 

 

 

 

 

Release Date: 18-10-07

Chinese Traditional

 1. Vanilla
 2. 不要防曬
 3. 白色手機
 4. 唯一的你
 5. 你的味道
 6. 煙火祭
 7. Vanilla (Step Mix)

Chinese Simplified
 1. Vanilla
 2. 不要防晒
 3. 白色手机
 4. 唯一的你
 5. 你的味道
 6. 烟火祭
 7. Vanilla (Step Mix)

English
 1. Vanilla
 2. Don't Wear Sunblock
 3. White Cell Phone
 4. Only You
 5. Your Flavour
 6. Pyrotechnic Festival
 7. Vanilla (Step Mix)

Mandarin Pinyin
 1. Vanilla
 2. Bu Yao Fang Shai
 3. Bai Se Shou Ji
 4. Wei Yi De Ni
 5. Ni De Wei Dao
 6. Yan Huo Ji
 7. Vanilla (Step Mix)

Cantonese Pinyin
 1. Vanilla
 2. Bat Yiu Fong Saai
 3. Baak Sik Sau Gei
 4. Wai Yat Dik Nei
 5. Nei Dik Mei Dou
 6. Yin Fo Jai
 7. Vanilla (Step Mix)