Ivan Wang - Invitation

Ivan Wang - Invitation

 

 

 

 

 

 

Release Date: 24-10-07

Chinese Traditional

 1. 我信
 2. 合格
 3. 玩心情
 4. 好想你
 5. 十一月
 6. 外出歸途
 7. 寧願
 8. 再同哭
 9. Online
 10. Girls (國語)
 11. 談何容易 (國語)

Chinese Simplified
 1. 我信
 2. 合格
 3. 玩心情
 4. 好想你
 5. 十一月
 6. 外出归途
 7. 宁愿
 8. 再同哭
 9. Online
 10. Girls (国语)
 11. 谈何容易 (国语)

English
 1. I Believe
 2. Qualified
 3. Playing With Mood
 4. Missing You
 5. November
 6. Going Out Discussion
 7. Prefer
 8. Cry No Longer
 9. Online
 10. Girls (Mandarin)
 11. Easier Said Than Done (Mandarin)

Mandarin Pinyin
 1. Wo Xin
 2. He Ge
 3. Wan Xin Qing
 4. Hao Xiang Ni
 5. Shi Yi Yue
 6. Wai Chu Gui Tu
 7. Ning Yuan
 8. Zai Tong Ku
 9. Online
 10. Girls (Guo Yu)
 11. Tan He Rong Yi (Guo Yu)

Cantonese Pinyin
 1. Ngo Seun
 2. Hap Gaak
 3. Waan Sam Ching
 4. Hou Seung Nei
 5. Sap Yat Yut
 6. Ngoi Cheut Gwai Tou
 7. Ning Yun
 8. Joi Tung Huk
 9. Online
 10. Girls (Gwok Yu)
 11. Taam Ho Yung Yi (Gwok Yu)