Jason Chan - First Experience

Jason Chan - First Experience

 

 

 

 

 

 

Release Date: 29-10-07

Chinese Traditional

 1. 永久保存
 2. 最佳努力獎
 3. 固執
 4. 斷絕來往
 5. 車匙
 6. 認命
 7. 萬中無一
 8. 醫生的悲哀
 9. 不等於
 10. 斷絕來往 (Featuring 黃凱琪)
 11. 堅強 (固執 國語版本)
 12. 一公升的眼淚(車匙 國語版本)

Chinese Simplified
 1. 永久保存
 2. 最佳努力奖
 3. 固执
 4. 断绝来往
 5. 车匙
 6. 认命
 7. 万中无一
 8. 医生的悲哀
 9. 不等于
 10. 断绝来往 (Featuring 黄凯琪)
 11. 坚强 (固执 国语版本)
 12. 一公升的眼泪 (车匙 国语版本)

English
 1. Permanent Preservation
 2. Best Effort Award
 3. Stubborn
 4. Ending Relations
 5. Car Keys
 6. Accept Fate
 7. One in Ten Thousand
 8. Doctors Tragedy
 9. Not Equivalent
 10. Ending Relations (Featuring Wong Hoi Kei)
 11. Be Strong (Stubborn Mandarin Version)
 12. One Litre of Tears (Car Keys Mandarin Version)

Mandarin Pinyin
 1. Yong Jiu Bao Cun
 2. Zui Jia Nu Li Jiang
 3. Gu Zhi
 4. Duan Jue Lai Wang
 5. Che Chi
 6. Ren Ming
 7. Wan Zhong Wu Yi
 8. Yi Sheng De Bei Ai
 9. Bu Deng Yu
 10. Duan Jue Lai Wang (Featuring Huang Kai Qi)
 11. Jian Qiang (Gu Zhi Guo Yu Ban ben)
 12. Yi Gong Sheng De Yan Lei (Che Chi Guo Yu Ban Ben)

Cantonese Pinyin
 1. Wing Gau Bou Chyun
 2. Jeui Gaai Nou Lik Jeung
 3. Gu Jap
 4. Dyun Jyut Loi Wong
 5. Che Chi
 6. Ying Ming
 7. Maan Jung Mou Yat
 8. Yi Saang Dik Bei Oi
 9. Bat Fau Dang Yu
 10. Dyun Jyut Loi Wong (Featuring Wong Hoi Kei)
 11. Gin Keung (Gu Jap Gwok Yu Baan Bun)
 12. Yat Gung Sing Dik Ngaan Leui (Che Chi Gwok Yu Baan Bun)