Guang Liang ~ Michael Wong - Never Apart

Guang Liang ~ Michael Wong - Never Apart

 

 

 

 

 

 

Release Date: 09-11-07

Chinese Traditional

 1. 煙火
 2. 不會分離
 3. I Miss You
 4. 女孩別哭
 5. 風雨同路
 6. 愛可以點亮整個世界
 7. I Am Who I Am (我就是我)
 8. 雙子星
 9. 住在遙遠的星球
 10. 驚嘆號
 11. 童夢 (廣東) - 衛蘭 合唱
 12. 一個人走 - 衛蘭 合唱

Chinese Simplified
 1. 烟火
 2. 不会分离
 3. I Miss You
 4. 女孩别哭
 5. 风雨同路
 6. 爱可以点亮整个世界
 7. I Am Who I Am (我就是我)
 8. 双子星
 9. 住在遥远的星球
 10. 惊叹号
 11. 童梦 (广东) - 卫兰 合唱
 12. 一个人走 - 卫兰 合唱

English
 1. Smoky Fire
 2. Never Apart
 3. I Miss You
 4. Girls Don't Cry
 5. Wind Rain Same
 6. Love Can Light Up The Whole World
 7. I Am Who I Am
 8. Gemini
 9. Living In a Distant Planet
 10. Panic Cry
 11. Child Dream - Feat. Janice Vidal - Cantonese
 12. One Person Leave - Feat. Janice Vidal - Mandarin

Mandarin Pinyin
 1. Yan Huo
 2. Bu Hui Fen Li
 3. I Miss You
 4. Nu Hai Bei Ku
 5. Feng Yu Tong Lu
 6. Ai Ke Yi Dian Liang Zheng Ge Shi Jie
 7. I Am Who I Am (Wo Jiu Shi Wo)
 8. Shuang Zi Xing
 9. Zhu Zai Yao Yuan De Xing Qiu
 10. Jing Tan Hao
 11. Tong Meng (Guang Dong) Wei Lan - He Chang
 12. Yi Ge Ren Zou - Wei Lan - He Chang

Cantonese Pinyin
 1. Yin Fo
 2. Bat Wui Fan Lei
 3. I Miss You
 4. Neui Haai Bit Huk
 5. Fung Yu Tong Lou
 6. Ngoi Ho Yi Dim Leung Jinh Go Sai Gaai
 7. I Am Who I Am (Ngo Jau Si Ngo)
 8. Seung Ji Sing
 9. Jyu Joi Yiu Yun Dik Sing Kau
 10. Geng Taan Hou
 11. Tung Mung (Gwong Dung) Wai Laan - Hap Cheung
 12. Yat Go Yan Jau - Wai Laan - Hap Cheung