Rainie Yang - My Other Self

Rainie Yang - My Other Self

 

 

 

 

 

 

Release Date: 07-09-07

Chinese Traditional

 1. 狼來了
 2. 任意門
 3. 缺氧
 4. 倔強
 5. 帽子戲法
 6. 你是壞人
 7. 第二個自己
 8. 幸福?子
 9. 完美比例
 10. 學會

Chinese Simplified
 1. 狼来了
 2. 任意门
 3. 缺氧
 4. 倔强
 5. 帽子戏法
 6. 你是坏人
 7. 第二个自己
 8. 幸福?子
 9. 完美比例
 10. 学会

English
 1. Wolf Coming
 2. Free Gate
 3. Short Of Breath
 4. Stubborn
 5. Hat Trick
 6. You Are A Bad Guy
 7. My Other Self
 8. Fruit Of Happiness
 9. Perfect Proportion
 10. Learned

Mandarin Pinyin
 1. Lang Lai Le
 2. Ren Yi Men
 3. Que Yang
 4. Jue Qiang
 5. Mao Zi Xi Fa
 6. Ni She Huai Ren
 7. Di Er Ge Zi Ji
 8. Xing Fu? Zi
 9. Wan Mei Bi Li
 10. Xue Hui

Cantonese Pinyin
 1. Long Loi Liu
 2. Yam Yi Mun
 3. Kyut Yeung
 4. Gwat Keung
 5. Mou Ji Hei Faat
 6. Nei Si Waai Yan
 7. Dai Yi Go Ji Gei
 8. Hang Fuk? Ji
 9. Yun Mei Bei Lai
 10. Hok Wui