Steve Chou - Turkey In Blue

Steve Chou - Turkey In Blue

 

 

 

 

 

 

Release Date: 31-10-07

Chinese Traditional

 1. 有誰還沒睡
 2. 藍色土耳其
 3. 向北飛
 4. 弱水三千
 5. 空缺
 6. 難過
 7. 短消息
 8. 青花
 9. 沒有太陽的早晨
 10. 寂寞邊界

Chinese Simplified
 1. 有谁还没睡
 2. 蓝色土耳其
 3. 向北飞
 4. 弱水三千
 5. 空缺
 6. 难过
 7. 短消息
 8. 青花
 9. 没有太阳的早晨
 10. 寂寞边界

English
 1. Who Still Have Not Slept
 2. Turkey In Blue
 3. Flying North
 4. Weak Three Thousand
 5. Vacancies
 6. Sorry
 7. Short Message
 8. Green Flower
 9. The Morning Without Sun
 10. Lonely Border

Mandarin Pinyin
 1. You Shei Hai Mei Shui
 2. Lan Se Tu Er Qi
 3. Xiang Bei Fei
 4. Ruo Shui San Qian
 5. Kong Que
 6. Nan Guo
 7. Duan Xiao Xi
 8. Qing Hua
 9. Mei You Tai Yang De Zao Chen
 10. Ji Mo Bian Jie

Cantonese Pinyin
 1. Yau Seui Waan Mut Seyui
 2. Laam Sik Tou Yi Kei
 3. Heung Baak Fei
 4. Yeuk Seui Saam Chin
 5. Hung Kyut
 6. Naan Gwo
 7. Dyun Siu Sik
 8. Ching Fa
 9. Mut Yau Taai Yeung Dik Jou San
 10. Jik Mok Bin Gaai