Tracy Su - Left Hand/ Revolving Door

Tracy Su - Left Hand/ Revolving Door

 

 

 

 

 

 

Release Date: 26-10-07

Chinese Traditional

 1. Bye Bye Baby
 2. 左撇子
 3. 再唱一首歌
 4. 旋轉門
 5. 知了
 6. 冷靜
 7. 表演
 8. 分不開
 9. 和弦裡的秘密
 10. Sunny Day

Chinese Simplified
 1. Bye Bye Baby
 2. 左撇子
 3. 再唱一首歌
 4. 旋转门
 5. 知了
 6. 冷静
 7. 表演
 8. 分不开
 9. 和弦里的秘密
 10. Sunny Day

English
 1. Bye Bye Baby
 2. Left Hand
 3. Sing A Song Again
 4. Revolving Door
 5. Knew
 6. Calm
 7. Performance
 8. Inseparable
 9. Chord Secret
 10. Sunny Day

Mandarin Pinyin
 1. Bye Bye Baby
 2. Zuo Pie Zi
 3. Zai Chang Yi Shou Ge
 4. Xuan Zhuan Men
 5. Zhi Le
 6. Leng Jing
 7. Biao Yan
 8. Fen Bu Kai
 9. He Xian Li De Mi Mi
 10. Sunny Day

Cantonese Pinyin
 1. Bye Bye Baby
 2. Jo Pit Ji
 3. Joi Cheung Yat Sau Go
 4. Syun Jyun Mun
 5. Ji Liu
 6. Laang Jing
 7. Biu Yin
 8. Fan Bat Hoi
 9. Wo Yin Lei Dik Bei Mat
 10. Sunny Day