Wang Lee Hom - Change Me

Wang Lee Hom - Change Me

 

 

 

 

 

 

Release Date: 13-07-07

Chinese Traditional

 1. Intro
 2. 改變自己
 3. 落葉歸根
 4. 創作前言
 5. 我們的歌
 6. 你是我心內的一首歌
 7. 愛在哪裡
 8. Cockney Girl
 9. 不完整的旋律
 10. 愛的鼓勵
 11. 華人萬歲
 12. 星期六的深夜

Chinese Simplified
 1. Intro
 2. 改变自己
 3. 落叶归根
 4. 创作前言
 5. 我们的歌
 6. 你是我心内的一首歌
 7. 爱在哪里
 8. Cockney Girl
 9. 不完整的旋律
 10. 爱的鼓励
 11. 华人万岁
 12. 星期六的深夜

English
 1. Intro
 2. Change Me
 3. Falling Leaf Returns To Roots
 4. Composition's Preface
 5. Our Song
 6. You Are the Song in My Heart
 7. Where's the Love
 8. Cockney Girl
 9. Incomplete Melody
 10. Love's Praise
 11. Long Live Chinese People
 12. Saturday Midnight

Mandarin Pinyin
 1. Intro
 2. Gai Bian Zi Ji
 3. La Ye Gui Gen
 4. Chuang Zuo Qian Yan
 5. Wo Men De Ge
 6. Ne Shi Wo Xin Nei De Yi Shou Ge
 7. Ai Zai Na Li
 8. Cockney Girl
 9. Bu Wan Zheng De Xuan Lu
 10. Ai De Gu Li
 11. Hua Ren Wan Sui
 12. Xing Qi Liu De Shen Ye

Cantonese Pinyin
 1. Intro
 2. Goi Bin Ji Gei
 3. Lok Yip Gwai Gan
 4. Chong Jok Chin Yin
 5. Gno Mun Dik Go
 6. Nei Si Ngo Sam Noi Dik Yat Sau Go
 7. Ngoi Joi Na Leui
 8. Cockney Girl
 9. Bat Yun Jing Dik Syun Leut
 10. Ngoi Dik Gu Lai
 11. Wah Yan Maan Seui
 12. Sing Kei Luk Dik Sam Ye