Wilber Pan - Play It Cool

Wilber Pan - Play It Cool

 

 

 

 

 

 

Release Date: 18-09-07

Chinese Traditional

 1. 國王的新嘻哈(不插電版)
 2. 國王的新嘻哈(嘻哈版)
 3. 玩酷
 1. 玩酷
 2. 光榮
 3. 完美故事
 4. 路太彎
 5. 白日夢
 6. 說你愛我
 7. 愛不離
 8. 無法抗拒
 9. 客串情人
 10. 左右
 11. Shut Up (V.S. 信)

Chinese Simplified
 1. 国王的新嘻哈(不插电版)
 2. 国王的新嘻哈(嘻哈版)
 3. 玩酷
 1. 玩酷
 2. 光荣
 3. 完美故事
 4. 路太弯
 5. 白日梦
 6. 说你爱我
 7. 爱不离
 8. 无法抗拒
 9. 客串情人
 10. 左右
 11. Shut Up (V.S.信)

English
 1. The Emperor's New Hip Hop (Unplugged Version)
 2. The Emperor's New Hip Hop (Hip-Hop Version)
 3. Play It Cool
 1. Play It Cool
 2. Honorable
 3. Perfect Story
 4. Road Too Bendy
 5. Day Dreaming
 6. Say You Love Me
 7. Love Is Staying
 8. Irresistible
 9. Guest Lover
 10. Left Right
 11. Shut Up (V.S.)

Mandarin Pinyin
 1. Guo Wang De Xin Xi Ha (Bu Cha Dian Ban)
 2. Guo Wang De Xin Xi Ha (Xi Ha Ban)
 3. Wan Ku
 1. Wan Ku
 2. Guang Rong
 3. Wan Mei Gu Shi
 4. Lu Tai Wan
 5. Bai Ri Meng
 6. Shuo Ni Ai Wo
 7. Ai Bu Li
 8. Wu Fa Kang Ju
 9. Ke Chuan Qing Ren
 10. Zuo You
 11. Shut Up (V.S. Xin)

Cantonese Pinyin
 1. Gwok Wong Dik San Hei Ha (Bat Chaap Din Baan)
 2. Gwok Wong Dik San Hei Ha (Hei Ha Baan)
 3. Wun Huk
 1. Wun Huk
 2. Gwong Wing
 3. Yun Mei Gu Si
 4. Lou Taai Waan
 5. Baak Yat Mung
 6. Syut Nei Ngoi Ngo
 7. Ngoi Bat Lei
 8. Mou Faat Kong Keui
 9. Haak Gwaan Ching Yan
 10. Jo Yau
 11. Shut Up (V.S. Seun)